Exclusió Social i Atenció a la Pobresa

Serveis i prestacions d'ajuda a famílies i persones que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques diàries. L'objectiu és prevenir i alleugerir els efectes de l'exclusió social i la pobresa. Cal demanar hora als serveis socials, ubicats a l'avinguda Josep Pla número 3, o bé trucar al telèfon 972 613 142.

Prestacions puntuals econòmiques d'urgència social

Aquest servei va dirigit a persones i famílies en greu risc d'exclusió social, i que, temporalment, no poden pagar les despeses familiars bàsiques. Els ajuts estan subjectes a barems d'ingressos i a l'elaboració d'un pla de millora personal i/o familiar, pactat amb el/la tècnic/a del servei.

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

El Centre de Distribució d'Aliments (CDA) és un servei adreçat a les persones i a les famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir de manera adequada les seves necessitats d'alimentació. A més, s'ofereix formació bàsica en temes com alimentació saludable, estalvi energètic, reparacions de la llar,...

El centre funciona des de finals de l'any 2012 gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Càritas, al qual també s'hi ha sumat Creu Roja. A més, compta amb el suport regular de voluntaris que col·laboren de manera desinteressada.

Els objectius són:

  • Lluitar contra la pobresa i la fam de la població amb pocs recursos.
  • Lluitar contra el malbaratament d'aliments.
  • Fomentar el treball solidari.

El tipus de lots entregats i la periodicitat varia segons els aliments disponibles i el nombre de persones ateses.

Per accedir a aquest servei, el personal tècnic dels Serveis Bàsics d'Atenció Social valoraran la situació econòmica i familiar de les persones sol·licitants i determinaran la idoneïtat del recurs. Si és acceptada, s'haurà de pagar 1 euro.

Servei de menjador social

Servei que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència.

Es disposa de 8 places diàries. El preu per àpat és de 4,11 euros.

Renda mínima d'inserció (RMI)

La renda mínima d'inserció és una acció de solidaritat de caràcter universal envers la ciutadania amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d'atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.

La Renda Mínima d'Inserció assoleix els seus objectius mitjançant l'elaboració d'un Pla Individual d'inserció i Reinserció social i laboral (PIR) que pot comprendre l'aplicació coordinada de totes o algunes de les accions següents:

  1. Prestació econòmica de l'RMI i ajuts complementaris. La finalitat de la prestació econòmica és atendre les necessitats d'aliments i subsistència. La seva quantia depèn de les càrregues familiars de la persona perceptora, té un caràcter periòdic i està subjecta al desenvolupament correcte del PIR. En determinades situacions familiars i/o laborals, s'afegeixen a aquesta prestació uns ajuts complementaris.
  2. Accions d'informació i orientació. Comprenen accions d'informació i orientació per tal que les persones afectades sàpiguen fer ús dels serveis que normalment es poden obtenir de les administracions, de la iniciativa social i de la xarxa comunitària.
  3. Suport personal a la integració social. Constitueixen aquesta intervenció les actuacions que tenen per objecte ajudar els beneficiaris a superar situacions de desestabilització personal i familiar que són causa de la seva manca d'integració social.
  4. Suport a la formació d'adults. Les accions de formació d'adults consisteixen en proporcionar formació instrumental i bàsica encaminada a la inserció o reinserció social i a la realització personal.
  5. Accions de suport per a la col·laboració cívica. Es tracta d'accions destinades a fomentar l'autoestima i la integració dels destinataris en l'àmbit comunitari.
  6. Prestacions d'urgència i rescabalament. Des del moment que la diagnosi de cada cas permet preveure la incorporació d'una persona o unitat familiar a un pla individual de reinserció i comença la seva elaboració, aquesta persona o unitat familiar ha de rebre les prestacions d'urgència i rescabalament a càrrec de les administracions locals corresponents. La concessió d'aquestes prestacions no implica necessàriament l'aprovació del Pla Individual de Reinserció.
  7. Suport a la inserció laboral. Un dels objectius primordials de la Renda Mínima d'Inserció és la inserció laboral dels seus destinataris. Les persones que s'acullen a aquesta prestació es comprometen a seguir un itinerari d'inserció personalitzat tenint en compte les circumstàncies personals de cada unitat familiar. S'han definit les actuacions relatives a la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral adreçades a persones acollides a la renda mínima d'inserció, mitjançant l'elaboració d'un pla individual d'inserció que combini diferents tipus d'accions de caràcter integral.

L'ajuda econòmica depèn de la Generalitat, però la tramitació i el seguiment de l'expedient correspon als serveis socials municipals.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons