Les Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l'organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Es reuneixen un cop al mes, la setmana abans del ple municipal. Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d'actuació, ostenten les atribucions següents:

  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • El seguiment de la gestió de l'Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.
  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors i regidores que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc per a que els regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se'ls haurà de facilitar pel seu President en els termes i amb els límits establerts a aquest Reglament, i per que aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons