Palafrugell, en fase d'emergència 1 per la sequera

A partir del dia 2 de febrer de 2024

L'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'estat d'emergència I per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

Donat que el municipi de Palafrugell forma part de la unitat d'explotació Embassaments del Ter, a partir del dia 2 de febrer de 2024 són d'obligat compliment les mesures següents:

Limitació per a les persones titulars d'aprofitaments d'aigua

Amb caràcter general, les persones titulars d'aprofitaments d'aigua han de reduir els seus consums en els següents percentatges respecte del seu consum en situació de normalitat:

Tipus d'úsConsum en fase d'emergència 1
Reg agrícola80%
Usos ramaders50%
Usos industrials25%
Usos recreatius assimilables a urbans25%

Limitació del consum global d'aigua per a abastament de població

Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no podran superar els 200 litres per habitant i dia.

Cal tenir present que la dotació màxima permesa és la mitjana de tota la població, incloent-hi també el consum dels espais i dels equipaments públics i privats del municipi, així com les activitats econòmiques i comercials.

Per tant, el consum domèstic per persona i dia s'ha de situar molt per sota d'aquests 200 litres perquè col·lectivament, com a municipi, es compleixi amb la dotació màxima decretada per la Generalitat. Es considera que el consum adequat és de 100 litres per habitant i dia.

Utilització d'aigua per a reg

Resta prohibit l'ús de l'aigua per a reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, amb les excepcions següents:

Es permet el reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics en les condicions següents:

 • Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
 • Que es realitzi amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació.
 • Que s'indiqui l'origen de l'aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d'aigua no potable.

Es permet reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l'esport federat, en les condicions següents:

 • Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
 • Que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reg.
 • Que es realitzi amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació.
 • Que s'indiqui de manera visible l'origen de l'aigua emprada, fent constar de manera clara i expressa que es tracta d'aigua no potable.

Aigua potable per a l'ompliment de piscines

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte en els casos següents:

1. El reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i de les piscines descobertes d'ús durant tot l'any per a la pràctica esportiva federada, en les condicions següents:

 • Que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua.
 • Que es realitzi en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 • Que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reompliment de la piscina.
 • En el cas de les piscines descobertes, que es procedeixi al tancament total de les dutxes.

2. L'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d'educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

3. L'ompliment i el reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

4. L'ompliment total o parcial de les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament ni sanejament.

Fonts ornamentals, llacs artificials i usos estètics de l'aigua

Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic d'aigua, amb l'excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi a fauna en perill d'extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d'aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

Neteja de carrers, paviments, façanes

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable.

S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d'edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l'origen de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no potable.

Neteja de pols en suspensió a l'aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Neteja de vehicles

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.

Ús en granges

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Proves estanqueïtat

Es prohibeix la realització de proves d'estanqueïtat amb aigua de xarxa a les cobertes i terrasses de nous edificis.

Dutxes i rentapeus platges, instal·lacions esportives i actes lúdics

Es prohibeix la utilització de dutxes i d'instal·lacions per a la neteja peus a les platges i la celebració d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d'ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

Emergència per sequera

Darrera actualització

dimarts, 20 febrer 2024 14:29

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons