La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius.

L'Alcalde determina el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors i regidores que hagin d'ostentar tal condició. 

Les competències de la Junta de Govern Local són:

 • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. 
 • Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.
 • Les atribucions delegades per l'Alcalde a Junta de Govern són:
  • Autoritzar i disposar de despeses a partir de 6.010,12€ i dins del límits de la seva competència contractual.
  • Aprovar l'oferta d’ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
  • Aprovar acords sobre contractació administrativa i concessions de tota classe quan no es superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • Aprovar els projectes d'obres i de serveis, quan siguin d'import no superior de 6.000.000€ i estiguin previstos en el pressupost.
  • Aprovar l'adquisició de béns i drets que no superi el 10% dels recursos ordinaris ni els 3.000.000€.
  • Aprovar l'atorgament de llicències urbanístiques, d'ocupació de la via pública i de les platges i llicència ambiental.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan cada dijous a les 9 del matí. A la Seu Electrònica hi podreu consultar les actes.

Juli Fernández Iruela

Alcalde
Regidor delegat d'Economia, Hisenda i Estratègia de Ciutat
President del Ple
President de la Junta de Portaveus
President de la Junta de Govern Local

Xavier Rocas Gutiérrez

1r Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Educació i Cultura
President de la Comissió informativa de Serveis a les Persones
Vocal de la Junta de Govern Local

Judit Zaragoza Llirinós

Regidora delegada de Règim Interior i Seguretat Ciutadana
Presidenta de la Comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica
Presidenta de la Comissió Especial de Comptes
Vocal de la Junta de Govern Local

Joaquim Vencells Serra

Regidor delegat d'Esports i Mitjans de Comunicació
Vocal de la Junta de Govern Local

Lluís Pujol Mascort

Regidor delegat de Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública
Vocal de la Junta de Govern Local

Gustavo Tapias Solà

Interventor accidental

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?