La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius.

L'Alcalde determina el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors i regidores que hagin d'ostentar tal condició. 

Les competències de la Junta de Govern Local són:

 • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. 
 • Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.
 • Les atribucions delegades per l'Alcalde a Junta de Govern són:
  • Autoritzar i disposar de despeses a partir de 6.010,12€ i dins del límits de la seva competència contractual.
  • Aprovar l'oferta d’ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
  • Aprovar acords sobre contractació administrativa i concessions de tota classe quan no es superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • Aprovar els projectes d'obres i de serveis, quan siguin d'import no superior de 6.000.000€ i estiguin previstos en el pressupost.
  • Aprovar l'adquisició de béns i drets que no superi el 10% dels recursos ordinaris ni els 3.000.000€.
  • Aprovar l'atorgament de llicències urbanístiques, d'ocupació de la via pública i de les platges i llicència ambiental.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan cada dijous a les 9 del matí. A la Seu Electrònica hi podreu consultar les actes.

Juli Fernández Iruela

Alcalde
Regidor delegat d'Economia, Hisenda i Pla de Barris
President del Ple
President de la Junta de Portaveus
President de la Junta de Govern Local

Xavier Rocas Gutiérrez

2n Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Educació
Vocal de la Junta de Govern Local

Judit Zaragoza Llirinós

Regidora delegada de Règim Interior i Administració General
Presidenta de la Comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica
Presidenta de la Comissió Especial de Comptes
Vocal de la Junta de Govern Local

Joaquim Vencells Serra

Regidor delegat d'Esports
Vocal de la Junta de Govern Local

Albert Gómez Casas

1r Tinent d'alcalde
Regidor delegat de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Comunicació
Vocal de la Junta de Govern Local

Lluís Ros Coll

3r Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Obres Públiques i Brigada Municipal
Vocal de la Junta de Govern Local

Maria Teresa Frigola Borràs

Regidora delegada de Cultura
Presidenta de la Comissió informativa de Serveis a les Persones
Vocal de la Junta de Govern Local

Lluís Pujol Mascort

Regidor delegat de Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública
Vocal de la Junta de Govern Local

Gustavo Tapias Solà

Interventor accidental

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?