El Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. 

Les competències del Ple són: 

  • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
  • L'aprovació inicial del planejament general.
  • L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes. 
  • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 
  • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
  • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
  • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
  • La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell. 

Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen l’últim dimarts de cada mes. A la Seu Electrònica hi podreu consultar les actes.

Juli Fernández Iruela

Alcalde
Regidor delegat d'Economia, Hisenda i Pla de Barris
President del Ple
President de la Junta de Portaveus
President de la Junta de Govern Local

Xavier Rocas Gutiérrez

2n Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Educació
Vocal de la Junta de Govern Local

Judit Zaragoza Llirinós

Regidora delegada de Règim Interior i Administració General
Presidenta de la Comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica
Presidenta de la Comissió Especial de Comptes
Vocal de la Junta de Govern Local

Joaquim Vencells Serra

Regidor delegat d'Esports
Vocal de la Junta de Govern Local

Margarita Mauri Junqué

Regidora delegada de Benestar Social, Igualtat i Habitatge

Xavier Rangel Martínez

Regidor delegat d'Urbanisme, Serveis Municipals i Medi Ambient
President de la Comissió Informativa d'Urbanisme

Vanesa Palacios Ruiz

Regidora delegada de Cooperació, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana

Albert Gómez Casas

1r Tinent d'alcalde
Regidor delegat de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Comunicació
Vocal de la Junta de Govern Local

Lluís Ros Coll

3r Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Obres Públiques i Brigada Municipal
Vocal de la Junta de Govern Local

Maria Teresa Frigola Borràs

Regidora delegada de Cultura
Presidenta de la Comissió informativa de Serveis a les Persones
Vocal de la Junta de Govern Local

Lluís Pujol Mascort

Regidor delegat de Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública
Vocal de la Junta de Govern Local

Marta Baserba Muñoz

Regidora delegada de Joventut i Festes

Gustavo Tapias Solà

Interventor accidental

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?