Ple del mes d'abril

Ordre del dia

El dimarts 24 d'abril de 2018, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Concessió demanial d'ús privatiu de l'edifici de l'escorxador. Ratificació acord de Junta de Govern Local de 12/04/2018.
6. Aprovació inicial de la modificació de l'article 12.7 del Reglament del Nomenclàtor de carrers de Palafrugell.
7. Cessió del contracte corresponent a la concessió administrativa per l'explotació d'un a parcament soterrani a Can Mario i de la instal·lació i explotació del servei de pàrquing horari a diversos carrers i espais de Palafrugell.
8. Creació de la comissió de seguiment dels treball del Defensor del Ciutadà.
9. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament per a la concessió d'ajuts per a la solidaritat i la cooperació.
10. Aprovació de l'actualització del Pla Local de Seguretat Viària de Palafrugell.
11. Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2017. Coneixement.
12. Aprovació interpretació clàusula 16a conveni Sorea.
13. Exp. 001/2018 Modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari a càrrec del Romanent de Tresoreria del 2017 (Préstec).
14. Declaració Despesa Plurianual Projecte condicionament carretera GIV-6542 Via Verda Tamariu.
15. Pla Econòmic Financer 2018/2019 per incompliment regla de la despesa .Aprovació.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

16. Pla millora urbana habitatge unifamiliar a Passeig Cipsela, 12, de Llafranc. Aprovació inicial.
17. Expedient de Modificació puntual núm. 3 del POUM de Palafrugell. Text refós. Aprovació.
18. Junta de Compensació Can Salgues II. Acords varis.
19. Pla especial urbanístic del Càmping Calella de Palafrugell. Aprovació inicial.

B) PART DE CONTROL

20. Mocions.
20.1 Moció del grup municipal del PSC relativa al pressupost compromès pel govern d'Espanya per al desenvolupament de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
21. Informes.
22. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

dilluns, 07 maig 2018 12:08

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?