Consulta pública per a l'elaboració de l'Ordenança de civisme i convivència

Amb l'objectiu de recollir l'opinió de la ciutadania sobre l'elaboració de l'Ordenança de Civisme i Convivència, al llarg del mes de març de 2017, s'ha publicat una consulta.

Objecte de l'ordenança

L'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant aquesta Ordenança de civisme i la convivència pretén contribuir a l'enfortiment d'un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els vilatans, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera que això permeti gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte, impulsant així els valors que ajuden a progressar dia a dia amb l'objectiu de garantir una bona convivència ciutadana i enunciant valors de progrés i actituds cíviques que contribueixen a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més la nostra vila.

En els títols II i III de l'Ordenança es regulen respectivament les normes de comportament, conducta vilatans i usos del domini públic i els seus béns, tot això des del punt de vista de la protecció de la llibertat de la ciutadania, reflectint l'esperit tolerant que sempre ha estat una característica de Palafrugell, on conviuen diverses cultures i sensibilitats socials, les quals es manifesten al carrer d'una o altra forma i totes elles mereixedores de respecte i protecció. No obstant això, s'ha de tenir en compte l'existència d'un límit essencial de la llibertat de la ciutadania, que és el respecte als altres. Per tot això, aquesta Ordenança s'ha redactat pensant a afavorir la llibertat individual i/o col·lectiva, però, alhora, per garantir el respecte per cadascú.

Modificacions introduïdes

S'ha considerat oportú treure d'aquesta ordenança els següents aspectes:

  • Els relatius a la tinença d'animals que es desenvoluparan en un ordenança pròpia, atesa la rellevància amb la que s'ha de tractar aquest tema en particular. Mantenint només un article relatiu al regim dels animals en espais públics.
  • Els temes que fan referència a la contaminació i sorolls, que es regulen de manera especifica en les respectives ordenances.
  • Qüestions relatives a la reglamentació d'aspectes com ara, el procediment a seguir amb els objectes perduts, o amb els que s'han intervingut a la via pública o la retirada de vehicles, entre altres, que passa a reglamentar-se per decret.

Es contemplen nous comportaments que passen a ser objecte de l'ordenança, com ara la mendicitat coactiva o l'oferiment de serveis sexuals.

Es contempla un nou capítol que fa referència a les relacions veïnals i la convivència entre veïns, que tanta problemàtica genera quan es donen comportaments incívics.

La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels integrants dels immobles que formen les comunitats de propietaris i de tots els veïns, un comportament cívic i respectuós, a fi d'evitar en l'activitat quotidiana que es genera a l'interior dels immobles, la producció de sorolls que pertorbin la bona convivència i la salut ambiental privada o familiar, o la comissió d'accions o omissions que provoquin molèsties o que degradin la convivència veïnal.

D'altra banda, la qualitat de vida s'obté, en igual mesura, per la limitació de les activitats que, tot i dur-se a terme a la via pública, ¡ per tant fora del marc de la comunitat de vens i propietaris, afecten I'interior dels immobles.

De la mateixa manera, es tracta l'ús de les platges, que per la seva importància, se li dedica un capítol propi.

Finalment es recull la possibilitat d'oferir a tots aquells infractors primaris que siguin menors d'edat, el canvi del pagament de la sanció per la possibilitat d'oferir-los un servei en benefici de la comunitat.

En aquesta nova redacció de l'Ordenança de civisme i convivència s'ha volgut recollir l'experiència en l'aplicació de l'antiga i a tal efecte, s'ha buscar la implicació en el treball de redacció, d'aquells qui tenen dins la seves funcions la de vetllar pel seu compliment, la nostra Policia Local. Proporcionant-los una eina més útil i funcional que els pugui ser útil en la seva operativa diària.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons