Palafrugell continua en fase d'excepcionalitat per la sequera

Mesures de restricció en el consum d'aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) manté activa la fase d'excepcionalitat per la sequera que pateix gran part del territori. Palafrugell és un dels 224 municipis afectats per les mesures. Això implica restriccions en el consum d'aigua en l'ús domiciliari, comercial, industrial i recreatiu. Algunes de les mesures son vigents des del 25 de novembre de 2022, moment en el que es va declarar l'estat d'alerta, altres es van afegir el dia 7 de març, amb l'entrada en estat d'excepcionalitat, i finalment el 24 de maig van entrar en vigor modificacions que afecten a l'ompliment de piscines d'us públic o col·lectiu.

Les mesures es mantindran fins que es modifiqui la situació de sequera hidrològica.

Restriccions als usos de l'aigua

Utilització d'aigua per a reg:

 • Es prohibeix el reg dels jardins i zones verdes excepte per als regs de supervivència. El reg de supervivència només pot fer-se de 20.00 a 08.00 h i amb sistema gota a gota o amb regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions establertes per l'estat d'Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives. S'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que, mitjançant una avaluació hidrogeològica, no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

Els usos municipals que es facin a l'empara del paràgraf anterior han d'assenyalar l'origen de l'aigua i que es tracta d'aigua no potable.

Neteja viària:

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable.
 • S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d'edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l'origen de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no potable.

Fonts ornamentals i usos estètics de l'aigua:

 • Es prohibeix l'emplenat total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, tant d'espais públics com d'espais privats.

Neteja de la pols en suspensió a l'aire:

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Neteja de vehicles:

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

Aigua potable per a l'ompliment de piscines:

 • No està permès l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.
 • Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
 • Es permet el reompliment parcial de les piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. També està permès l'ompliment total de les piscines de nova construcció, o que hagin sofert obres de rehabilitació o modificació del vas, i que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en els següents tipus de piscina:
  • Piscines d'us públic (definides a l'article 2.2 del Reial Decret 742/2013). Inclou les piscines obertes al públic o a un grup definit d'usuaris, no destinades únicament a la família i les convidats del propietari o ocupant, amb independència del pagament d'un preu d'entrada.
  • Piscines d'us privat del tipus 3A (definides a l'article 2.3.a del Reial Decret 742/2013). Inclou piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o similars.
 • En centres educatius, és permès l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
 • Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
Mesures de la fase d'excepcionalitat per la sequera

Darrera actualització

divendres, 01 setembre 2023 14:25

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons