Ban de l'alcalde sobre la reducció de l'ús de l'aigua per la sequera

Mesures d'obligat compliment durant l'estat d'excepcionalitat

L'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, Joan Vigas Bonany, ha dictaminat el Ban següent, que es transcriu a continuació:

Faig saber

La Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) mitjançant l'acord GOV/1/2020, el qual dona compliment al Pla Hidrològic Nacional (LPHN) i estableix mesures per a reduir l'ús de l'aigua segons diferents estats o escenaris de sequera.

En data de 7 de març de 2023, el DOGC publica la resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació embassaments del Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.

Donat que el municipi de Palafrugell forma part de la unitat d'explotació Embassaments del Ter, durant l'estat d'excepcionalitat són d'obligat compliment les següents mesures incloses en Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera:

1. Amb caràcter general, les persones titulars d'aprofitaments d'aigua han de reduir els seus consums en els següent percentatges respecte del seu consum en situació de normalitat

Tipus d'úsExcepcionalitat
Reg agrícola40%
Usos ramaders30%
Usos industrials15%
Usos recreatius que impliquin reg50%
Altres usos recreatius15%

2. Limitació del consum global d'aigua per a abastament de població

La dotació màxima a subministrar per a abastament de població no podrà superar l'equivalent de 230 litres per habitant i dia.

3. Reg de jardins i zones verdes

Es prohibeix el reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o plantes. Aquest reg ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20h a 8h i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes.

Està permès el reg amb aigües de pluja recollides en teulades i amb aigües regenerades procedents de depuradora, sempre en horari comprès entre les 20h i les 8h. També s'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

Els usos municipals que es facin a l'empara del paràgraf anterior han d'assenyalar l'origen de l'aigua, indicant clarament que es tracta d'aigua no potable.

4. Neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d'edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l'origen de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no potable.

Es prohibeix la utilització de l'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

5. Ompliment de piscines

  • No està permès l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.
  • Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
  • Es permet el reompliment parcial o l'ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d'ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d'ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres esportius, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d'ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.
  • En centres educatius, és permès l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
  • Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

6. Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

7. Us d'aigua en granges

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

8. Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'us estètic de l'aigua

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

El Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de Palafrugell aprovat inicialment incorpora mesures per a facilitar la coordinació, organització i seguiment de les restriccions en l'ús de l'aigua en l'àmbit municipal.

Aquest Pla ha estat informat favorablement per l'ACA i en l'actualitat està pendent d'aprovació definitiva pel Ple municipal, i per tal de facilitar l'acompliment de les seves determinacions es considera necessari activar l'aplicació de les mesures contemplades en aquest, d'acord amb el PES, i la seva comunicació a la població.

A més, cal tenir en compte que el vigent Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Palafrugell contempla que l'incompliment de les mesures que s'adoptin en situació de sequera es consideraran infraccions sancionables d'acord amb el seu règim sancionador.

La qual cosa faig pública per al coneixement general i per al seu compliment, i alhora us demano la vostra col·laboració.

Aixeta

Darrera actualització

dilluns, 12 juny 2023 08:15

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons